Jednostka prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • księga uczniów
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr zamówień publicznych
 • księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych
 • rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • księga zastępstw
 • składnica akt

 


 

Rejestr akt prowadzony jest w jednostce w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt i załatwiania spraw. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do składnicy akt, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Archiwalną.
Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Instrukcja Kancelaryjna  - kliknij aby pobrać

Wyszukaj

Początek strony